Regulamin i Polityka Prywatności

Przed podjęciem korzystania z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Podjęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik: zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowieniazobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie

I. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Facebook – serwis społecznościowy mogący służyć w szczególności do uzyskiwania dostępu do Serwisu dostępny pod adresem facebook.com.
2. Fanpage - strona fanów serwisu Lolsy.pl znajdująca się na serwisie społecznościowym facebook.com pod nazwą Lolsy.pl oraz adresem https://www.facebook.com/LOLSYpl. W/w fanpage jest integralną oraz nieodłączną częścią serwisu Lolsy.pl
3. Komentarz - pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Treści zamieszczonej w Serwisie przez innego Użytkownika.
4. Nazwa Użytkownika (login) - ciąg znaków alfanumerycznych pozwalających innym Użytkownikom Serwisu na zidentyfikowanie Użytkownika posługującego się daną Nazwą jako źródła Treści, Komentarzy i innych danych przekazywanych do Serwisu.
5. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu dostępny pod adresem: http://Lolsy.pl/terms.php
6. Serwis - serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym http://Lolsy.pl/, który w szczególności umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści, i za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa Treści.
7. Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
8. Strony - Usługodawca i Użytkownik.
9. Treść (Treści) – teksty, całości dźwiękowe, graficzne lub multimedialne (np. rysunki, zdjęcia, filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie.
10. Usługa Treści - usługa hostingu świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Treści.
11. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).
12. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
14. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych w Serwisie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.


II. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług, w tym Usługi Treści, świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Nazwa Serwisu, całość i poszczególne części jego wystroju graficznego, oprogramowanie oraz baza danych Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom w formie Serwisu lub za jego pośrednictwem podlegają ochronie prawnej.
4. Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Użytkownikom, którzy spełnią określone warunki. Informacje o możliwości i warunkach korzystania z wybranych usług o ograniczonym dostępie będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.
6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostępu do wszystkich lub wybranych usług świadczonych w Serwisie osobom, które ukończyły 18 lat.
7. Osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie http://Lolsy.pl/tos.html będącej częścią Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
8. Postanowienia niniejszego Regulaminu ulegać mogą zmianom stosownie do postanowień jego punktu VIII.3.


III. Ogólne zasady świadczenia usług w Serwisie


1. Korzystanie z niektórych usług świadczonych w Serwisie, w szczególności Usługi Treści, możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych zgodnie z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z niektórych innych usług Serwisu, w szczególności polegające na zapoznawaniu się z treścią Serwisu możliwe jest także dla Użytkowników nie zarejestrowanych w Serwisie.
2. Podjęcie korzystania z usług oferowanych w Serwisie oraz dokonanie rejestracji w Serwisie oznacza wyrażenie zgody na warunki sformułowane w niniejszym Regulaminie, oraz związanie nim każdorazowo w przypadku podjęcia korzystania z usług Serwisu. Użytkownicy odwiedzający Serwis, którzy nie zarejestrowali się w Serwisie, związani są postanowieniami Regulaminu w zakresie wynikającym z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawca informuje, że nie zawiera indywidualnych umów z Użytkownikami; wszyscy Użytkownicy korzystają z usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie na zasadach określonych wyłącznie w niniejszym Regulaminie.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika poprzez podjęcie korzystania z usług świadczonych w Serwisie. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
4. Użytkownik Serwisu w korzystaniu z usług świadczonych w Serwisie zobowiązany jest w szczególności do:
- powstrzymania się od działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególnościużywania w odniesieniu do Serwisu mogących wywołać taki skutek oprogramowania lub urządzeń,
- powstrzymania się od umieszczania w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej;
- korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługujących im praw,
- korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego lub publicznego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
5. Korzystanie z usług świadczonych w Serwisie w maksymalnym możliwym zakresie, w szczególności korzystanie z Usługi Treści, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
- procesor min 2 Ghz pamięć 2 GB,
- zastosowanie przeglądarki Microsoft Internet Explorer w wersji 7.0. lub nowszej albo Mozilla Firefox w wersji 14.0 lub nowszej z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi (np. Java Scriptu, apletów Java),
- rozszerzenie przeglądarki internetowej: włączona obsługa ActiveXPlayer, zaktualizowany komponent DRM
- zastosowania w pewnych przypadkach dodatkowego oprogramowania (np. Flash, Quicktime, programy dekompresujące),
- strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1280x800.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przepływu danych w związku ze świadczeniem usług w Serwisie, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa mogącego wystąpić w świadczeniu tych usług.
7. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z usług świadczonych w Serwisie Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego, za pomocą którego możliwe jest podjęcie takiego korzystania.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w sposobie świadczenia usług w Serwisie, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron, jak również prawo do okresowego zawieszenia świadczenia usług w Serwisie w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na stronie głównej Serwisu.
10. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
- podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
- zamieścił w ramach Serwisu Treści, Komentarze lub Nazwę Użytkownika niezgodne z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,
- dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu,
- dopuścił się innych zachowań nagannych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, sprzecznych z celami utworzenia Serwisu lub godzących w dobre imię Usługodawcy.
11. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.


IV. Rejestracja Użytkowników


1. Korzystanie z niektórych usług świadczonych w Serwisie, w szczególności Usługi Treści, możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych zgodnie z niniejszym Regulaminem. W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:
- dokonanie logowania do Serwisu za pośrednictwem serwisu Facebook
- potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia.
2. Użytkownik dokonując Rejestracji w Serwisie przekazuje do Serwisu swoje następujące dane zgromadzone w serwisie Facebook: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, płeć, dana sieci dostępowej, nazwa użytkownika i identyfikator użytkownika (numer konta). Dane te są przekazywane do Serwisu “jak są”, tak jak zostały wcześniej wprowadzone do serwisu Facebook, tym niemniej Użytkownikpozostaje zobowiązany w stosunku do Usługodawcy do:
- podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających wbłąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,
- aktualizacji danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych,
- zachowania w tajemnicy danych umożliwiających dostęp do konta Facebook oraz nieudostępniania ich innym osobom.
3. Usługodawca informuje, że Użytkownik może w zakresie ograniczonym funkcjonalnościami serwisu Facebook zarządzać procesem komunikowania się serwisu Facebook z Serwisem przy użyciu zakładki w serwisie Facebook “Określ swoje ustawienia prywatności / Aplikacje gry i witryny”.


V. Osługa Treści i zgłaszanie naruszeń


1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu Usługę Treści w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Zakres Usługi Treści obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.
3. Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz korzystania z Treści, Komentarzy i Nazwy Użytkownika dysponuje on:
- autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści, Komentarzy i Nazwy Użytkownika stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
- prawami wyłącznymi własności przemysłowej do znaków towarowych lub wzorów przemysłowych, o ile prezentacja w serwisie tych znaków i wzorów w ramach Treści miałaby wymagać zezwolenia osób uprawnionych,
- prawami do wizerunku artystów wykonawców oraz innych możliwych do identyfikacji osób, o ile prezentacja wizerunków tych osób w ramach Treści miałoby wymagać zezwolenia tych osób.
4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy oraz Nazwy Użytkownika jak również za ich charakter. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika, które:
- byłyby zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności innego Użytkownika;
- byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
- naruszałyby prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne tajemnice prawnie chronione;
- naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
5. W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o zamieszczonych w ramach Serwisu Treści, Komentarzu lub Nazwie Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) lub przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy ten fakt, wysyłając email na adres pavbed@gmail.com
6. W treści zgłoszenia naruszenia, o którym mowa wyżej należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treść, Komentarz lub Nazwę Użytkownika, których zgłoszenie naruszenia dotyczy w zakresie pozwalającym na ich identyfikację w ramach Serwisu.
7. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik zamieścił w ramach Serwisu Treść, Komentarz lub Nazwę Użytkownika niezgodne z postanowieniami Regulaminu jest on uprawniony do niezwłocznego:
- usunięcia Treści, Komentarza lub Nazwy Użytkownika, których dotyczyło zgłoszenie naruszenia i/lub;
- uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia dokonania ponownej Rejestracji w Serwisie;
- uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia ponownego wprowadzenia do Serwisu jakichkolwiek innych Treści, Komentarza lub Nazwy Użytkownika.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Treściach, Komentarzach lub Nazwach Użytkowników oraz ich usuwania, co do których, opierając się na własnych źródłach lub opierając się na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub organów stwierdził, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla renomy Serwisu. Niemniej jednak każdy Użytkownik powinien mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi uprzedniej kontroli Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.


VI. Reklamacje


1. W toku korzystania z usług świadczonych w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest:
- niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości usług,
- utrzymywać w poufności dane służące uzyskiwaniu dostępu do serwisu Facebook i do samego Serwisu
- przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności powstrzymać się od przekazywania do Serwisu treści zabronionych przez prawo.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres: pavbed@gmail.com
3. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie miesiąca od dnia, w którym usługa świadczona w Serwisie nie została wykonana lub była nienależycie wykonana.
4. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy. Reklamację złożoną po upływie tego terminu Usługodawca pozostawia bez rozpoznania, o czym niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
5. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres pocztowy Usługodawcy podany w p. lub drogą elektroniczną na adres email Usługodawcy pavbed@gmail.com


VII. Odpowiedzialność


1. Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko osób korzystających. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Serwisu za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy lub jego pracowników. Usługodawca nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności.
2. Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że Usługodawca zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie lub zestawianych z Serwisem przez osoby trzecie, bądź to na podstawie umowy z Usługodawcą, bądź to samodzielnie, a także za podjęcie i sposób korzystania przez innych Użytkowników z materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie, w szczególności Treści.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do trwałego lub czasowego uniemożliwienia dostępu do materiału, w szczególności Treści, Komentarza lub odesłania zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu mającym miejsce w związku z ich zamieszczeniem.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, uniemożliwiające Użytkownikowi korzystanie z usług świadczonych w Serwisie.
6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z usług świadczonych w serwisie w tym Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
7. Użytkownik odpowiada za ewentualne szkody Usługodawcy związane z wytoczeniem powództwa, postawieniem zarzutów i poniesieniem wydatków w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu dokonanego przez Użytkownika w tym używane przez Użytkownika w korzystaniu z Serwisu urządzenie.


VIII. Postanowienia końcowe


1. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik Serwisu nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
2. W zakresie zagadnień nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowo zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna wersja Regulaminu będzie zamieszczania w Serwisie. W przypadku tego rodzaju, powiadomienie o fakcie dokonania zmian nastąpi na stronie głównej Serwisu, a nowa wersja Regulaminu wejdzie w życie z upływem tygodnia licząc od dnia zamieszczenia zmian Regulaminu w Serwisie lub późniejszej daty wskazanej przez Usługodawcę.
4. Do oceny praw i obowiązków Usługodawcy oraz osób korzystających z Serwisu zastosowanie znajduje prawo polskie.
5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która w zakresie możliwie najpełniejszym odpowiadać będzie celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Serwisu jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.05.2013r.


IX. Polityka prywatności


1. Prywatność użytkowników naszego serwisu stanowi dla nas priorytet. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin Lolsy.pl Informacje pobierane nie podlegają sprzedaży ani nie są przekazywane innym podmiotom.
2. Logi. Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają numer IP użytkownika, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzysta użytkownik (np. Google Chrom lub Mozilla Firefox), czas jaki spędza na stronie oraz które strony otwiera, korzystając z naszego serwisu.
3. Pliki w serwisie. Każdy plik umieszczony w serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami - loginem wrzucającego, datą jego wrzucenia oraz numerem IP komputera z którego został wrzucony.
4. Pliki cookie i sygnalizatory WWW. Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak informacje osobiste na temat ustawień użytkownika który odwiedza nasz serwis.


Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzysta użytkownik i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie).
5. Pliki cookie DoubleClick DART. Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy użytkownik odwiedza strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do zainteresowań (”interest based targeting”). Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które zostały odwiedzone przez użytkownika. System DART wykorzystuje “informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika”. NIE śledzi on informacji osobistych, jak imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. W każdym Momocie można wyłączyć ten system na stronie http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx
6. Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki Cookiem na stronie serwisu. Aby skorzystać z tej opcji należy w ustawieniach przeglądarki wyłączyć pliki Cookies. Wyłączenie plików może spowodować niemożliwość pełnego korzystania z serwisu.
7. Statystyki Google Analytics. Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z serwisu. Korzystając ze stron serwisu użytkownik zgadza się na analizowanie danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.
8. Akceptując aplikację serwisu Lolsy.pl. Dopisujesz się do subskrypcji obrazków które będą się pojawiać na Twojej tablicy. Możesz w każdej chwili zrezygnować z niej wchodząc na stronie w dział "Subskrypcja" i następnie wyłączyć suskrypcje.